3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Ma na celu wsparcie ekspansji eksportowej małopolskich MŚP oraz umożliwienie im refundacji wydatków związanych m.in. z udziałem w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, wyszukiwaniem partnerów handlowych oraz uzyskaniem wymaganych dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

Dla kogo?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

 • Opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
 • Opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej,
 • Udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 • Zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
 • Uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • Dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 200 000 PLN

Poziom wsparcia:

 • 85% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną

Minimalny wkład własny:

 • 15% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

GO_GLOBAL.PL

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe. Działania podlegające dofinansowaniu to wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe oraz weryfikacja opracowanej strategii.

 

Chętnych do skorzystania z dfinansowania zapraszamy do kontaktu.

 

GO_GLOBAL.PL

Подробнее на сайте: https://houserento.ruhttps://stroikaudoma.ruhttps://avtoenter.ruhttps://medicinecu.ruhttps://houseunite.ruhttps://svoidomsnulya.ruhttps://moidomremont.ruhttps://domusremont.ru
https://remontvsvoidom.ruhttps://domstroiplus.ruhttps://powerautoplus.ruhttps://samodelkan.ru https://fastumauto.ruhttps://samodelkick.ruhttps://dothouse.ru

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w naborze 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Dofinansowanie obejmuje:

 • usługi o charakterze:
  • mentorycznym,
  • doradczym,
  • akceleracyjnym,
  • finansowym,
  • coachingowym,
 • szkolenia w zakresie:
  • transferu wiedzy,
  • nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych,
 • udostępnianie przestrzeni:
  • bazy danych,
  • badania rynku,
  • znakowanie, testowanie i certyfikację jakości (np. ISO 26000).

 

Maksymalna kwota wsparcia: 294 000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 70%

Minimalna kwota wsparcia: 35 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 294 000 zł

 

Szczegółowe informacje znajdziecie na grafice poniżej oraz w naszym listopadowym artykule.

 

Opis działania 2.3.1 IOB (Instytucje otoczenia Biznesu) dla MŚP

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - Polska Wschodnia

Działanie 1.3.2. realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych, w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Projekt ma zachęcić MŚP do rozwoju w oparciu o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej. Realizowany projekt musi doprowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał. Produkty sieciowe pozwolą na stworzenie oferty MŚP wokół określonych obszarów tematycznych takich jak np. historia, kulinaria, edukacja. 

Wsparcie skierowane jest do konsorcjum co najmniej 10 przedsiębiorstw z sektora MŚP - mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Każdy projekt będzie obejmować łącznie: 

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Warunki ubiegania się o wsparcie:

 • integracja działalności MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum),
 • wskazanie nie więcej niż trzech głównych rdzeni produktu będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia jego marki, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej,
 • utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
 • skala oddziaływania produktu powinna być co najmniej ponadregionalna- popyt na  utworzony produkt powinien pochodzić spoza regionu Polski Wschodniej.

Priorytetowo traktowane będą projekty: 

 • dotyczące produktów o największym wpływie na aktywizację i rozwój sektora MŚP oraz społeczności lokalnej,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki, -
 • sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnym,
 • zlokalizowane na obszarach wiejskich,
 • angażujące MŚP mające siedzibę na terenie obszarów wiejskich, -
 • dla których uzyskano niezbędne do realizacji przedsięwzięcia dokumenty, uzgodnienia, pozwolenia itp. 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty przyczyniające się do:

 • rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP,
 • integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów,
 • tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
 • aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich. 

Założenia finansowe:

 • minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 20 mln PLN
 • minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów kwalifikowalnych– 80%,

minimalny udział wydatków inwestycyjnych stanowiących rdzeń wspieranego produktu oraz podstawę tworzenia jego marki – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych

 • maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z budową miejsc noclegowych – 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych
 • wsparcie  70% 

Plan konkursu:

 • rozpoczęcie naboru wniosków kwiecień 2016 r.,
 • zakończenie naboru wniosków czerwiec 2016 r.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 160 000 000 EUR

Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. 

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka