1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - Polska Wschodnia

Działanie 1.3.2. realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych, w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Projekt ma zachęcić MŚP do rozwoju w oparciu o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej. Realizowany projekt musi doprowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał. Produkty sieciowe pozwolą na stworzenie oferty MŚP wokół określonych obszarów tematycznych takich jak np. historia, kulinaria, edukacja. 

Wsparcie skierowane jest do konsorcjum co najmniej 10 przedsiębiorstw z sektora MŚP - mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Każdy projekt będzie obejmować łącznie: 

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Warunki ubiegania się o wsparcie:

 • integracja działalności MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum),
 • wskazanie nie więcej niż trzech głównych rdzeni produktu będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia jego marki, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej,
 • utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
 • skala oddziaływania produktu powinna być co najmniej ponadregionalna- popyt na  utworzony produkt powinien pochodzić spoza regionu Polski Wschodniej.

Priorytetowo traktowane będą projekty: 

 • dotyczące produktów o największym wpływie na aktywizację i rozwój sektora MŚP oraz społeczności lokalnej,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki, -
 • sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnym,
 • zlokalizowane na obszarach wiejskich,
 • angażujące MŚP mające siedzibę na terenie obszarów wiejskich, -
 • dla których uzyskano niezbędne do realizacji przedsięwzięcia dokumenty, uzgodnienia, pozwolenia itp. 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty przyczyniające się do:

 • rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP,
 • integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów,
 • tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
 • aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich. 

Założenia finansowe:

 • minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 20 mln PLN
 • minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów kwalifikowalnych– 80%,

minimalny udział wydatków inwestycyjnych stanowiących rdzeń wspieranego produktu oraz podstawę tworzenia jego marki – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych

 • maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z budową miejsc noclegowych – 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych
 • wsparcie  70% 

Plan konkursu:

 • rozpoczęcie naboru wniosków kwiecień 2016 r.,
 • zakończenie naboru wniosków czerwiec 2016 r.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 160 000 000 EUR

Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. 

1.3.4. Tereny inwestycyjne - warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP. Rezultatem działania ma być zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.3.4. realizowane jest w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości) oraz w ramach priorytetu inwestycyjnego 3a. „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości”.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP - mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

 • utworzenia nowych lub dostosowania istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego
 • uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
 • uzbrojenia terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno -kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowy lub modernizacji układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego)- nie więcej niż 10% wartości projektu.

W przypadku inwestycji w modernizację istniejących i tworzenie nowych terenów na rzecz rozwoju gospodarczego warunkiem będzie nie powielanie dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany.

Założenia finansowe:

 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 591 309,00 EUR
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 500 000 zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 7 000 000 zł
 • Wsparcie  85% 

Plan konkursu:

 • rozpoczęcie naboru wniosków czerwiec 2016

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Подробнее на сайте: https://houserento.ruhttps://stroikaudoma.ruhttps://avtoenter.ruhttps://medicinecu.ruhttps://houseunite.ruhttps://svoidomsnulya.ruhttps://moidomremont.ruhttps://domusremont.ru
https://remontvsvoidom.ruhttps://domstroiplus.ruhttps://powerautoplus.ruhttps://samodelkan.ru https://fastumauto.ruhttps://samodelkick.ruhttps://dothouse.ru

1.3.2. Firmy w początkowej fazie rozwoju - warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP. Rezultatem działania ma być zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.3.5. realizowane jest w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości) oraz w ramach priorytetu inwestycyjnego 3a. „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości”.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju z sektora MSP - mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły, i mogą być przeznaczone na:

 • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn
 • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie wykazanie wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie rozwoju oraz powiązania inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa opartą o innowacyjny pomysł.

Etapy projektu:

 • Etap pierwszy polega na dofinansowaniu opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować model biznesowy i program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analiza opłacalności przedsięwzięcia (maks. 15 % kosztów kwalifikowanych projektu). Beneficjent jest zobligowany wskazać czy przeprowadzona została analiza rynku dotycząca usług doradczych i mentorskich.
 • Etap drugi – inwestycyjny

Założenia finansowe:

 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10 778 030,90 EUR
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 100 000 zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 zł
 • Wsparcie  50% 

Plan konkursu:

 • rozpoczęcie naboru wniosków 2016

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1.2.1. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych - kujawsko-pomorskie

Poddziałanie 1.2.1. realizowane jest w ramach Działania 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje  oraz Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu), konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych, wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, posiadająca zgodę organu założycielskiego. Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na: 

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
 • bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
 • bony na patent.

Założenia finansowe:

 • Minimalna wartość projektu w przypadku bonu na patent – 10 000 PLN
 • Maksymalna wartość projektu w przypadku bonu na patent– 80 000 PLN
 • Maksymalna wartość projektu w przypadku bonów na zakup prac badawczo rozwojowych w jednostkach naukowych- 100 000 PLN
 • Wsparcie  85% 

Plan konkursu:

 • rozpoczęcie naboru wniosków 30 grudzień 2015 r.,
 • zakończenie naboru wniosków 31 marca 2016 roku.

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs: 68 318 400,00 PLN.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka