CC-Center

Małopolska 1.2.3. Bony na innowacje

Na co: wzmacnianie współpracy MŚP z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu
Dla kogo: firmy z sektora MSP (mikro, małe i średnie) prowadzące działalność na obszarze woj. małopolskiego
Nabór wniosków: do 27.07.2021
Maksymalna wartość projektu: 500 000 PLN

Dofinansowanie:
Pomoc de minimis: 85 %
Regionalna pomoc inwestycyjna:
– mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%, 
– średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:
– Zakup nowych środków trwałych,
– Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
– Usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu,
– Usługi w zakresie wzornictwa,
– Usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych,
– Usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji,
– Usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Więcej informacji o konkursie: https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3–bony-na-innowacje—rpmp-01-02-03-ip-01-12-009-21

Małopolska 1.2.3. Bony na innowacje

Śledź nas na