CC-Center

Członkostwo w Dolnośląskiej Izbie gospodarczej we Wrocławiu

C&C-Center Rakoczy i Partnerzy od marca 2014 roku jest firmą członkowską Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu – jednej z największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce.

Dolnośląska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, niezależną od władz lokalnych i państwowych, zrzeszającą podmioty gospodarze niezależnie od ich własności, posiadającą osobowość prawną.
Członkami Izby są podmioty gospodarcze  działające w zakresie wytwórczości, handlu, budownictwa i usług. Struktura branż w obrębie DIG-u odzwierciedla niejednolitą strukturę gospodarczą regionu. Izba liczy o. 300 członków reprezentujących znaczny potencjał gospodarczy Dolnego Śląska i liczba ta stale rośnie.

Za szczególnie ważne władze Izby uznają także utrzymanie znaczącej pozycji DIG-u jako partnera, jak również dalsze integrowanie środowiska poprzez tworzenie różnych atrakcyjnych dla członków form i płaszczyzn współpracy w regionie i na zewnątrz.

IZBA NAJLEPIEJ DZIAŁA W ZAKRESIE :

  • organizacji i koordynacji szkoleń proponując swoim członkom szkolenia i seminaria o tematyce najbardziej aktualnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, tj.: podatki, marketing, finanse, prowadzenie księgowości, zarządzanie i wiele innych,
  • kojarzenia partnerów krajowych i zagranicznych, informacji gospodarczej. DIG prowadzi intensywną współpracę zagraniczną z wieloma izbami, władzami regionalnymi, fundacjami i agencjami rozwoju regionalnego z terenu całej Europy, aktywnie wyszukuje oferty firm zagranicznych. Udziela również bezpłatnych konsultacji firmom członkowskim, które są zainteresowane  rozpoczęciem lub rozwinięciem eksportu,
  • informowania o funduszach strukturalnych i krajowych,
  • spotkań  networkingowych, m.in. w ramach KLUBU BIZNESU, podczas których DIG gościła dotąd m.in. Leszka Balcerowicza, Grzegorza Kołodkę, wielokrotnie prezydenta Wrocławia i marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz innych znakomitych gości,
  • reprezentowania interesów członków m.in. poprzez informowanie władz szczebla lokalnego i centralnego o niekorzystnych dla środowisk gospodarczych rozwiązaniach prawnych, poprzez opiniowanie projektów ustaw,
  • udzielania rekomendacji i referencji dla członków DIG,
  • usług Sądu Arbitrażowego działającego przy Izbie,
  • wystawiania świadectw pochodzenia towarów, legalizacja dokumentów handlowych,
  • kształtowania norm etycznych.