Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Ekoinnowacje

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kiedy: 28.08.2017 - 29.09.2017

Dofinansowanie: mikro i małe – do 70% wydatków kwalifikowalnych, dla średnich – do 60%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 5 000 000,00 PLN

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji (typ projektu 2. wymieniony w SZOOP), rozumianych jako:

 • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
 • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
 • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
 • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
 • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
 • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
 • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.1.1 Szybka Ścieżka dla dużych firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Depositphotos 10914816 xs

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. (do godz. 16:00).

 • Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
  Do konkursu mogą przystąpić podmioty nie spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r.
  W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 1 Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 1 marca 2017 r. eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
 • Budżet i poziom dofinansowania
  1. indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 80 000 000 PLN;
  2. indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 320 000 000 PLN.
 • Wysokość wsparcia
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 12 mln PLN.
  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
  1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
  2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • Zasady wyboru projektów
  Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.
 • Termin poinformowania o wynikach konkursu
  Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 90 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie okres ten może ulec wydłużeniu.
 • Dokumenty do pobrania
  Regulamin Przeprowadzania Konkursu - link 
  Pełna dokumentacja do Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 - link

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kacper Żuczkowski

tel: 882 097 765 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Подробнее на сайте: http://computermonster.ruhttp://python-3.ruhttp://hardcomputer.ruhttps://python-scripts.com http://collect-computer.ru http://build-biz.ru
Go to top of pagehttp://codingway.ruGo to top of pagehttp://gromder.nethttp://pythonlearn.ruhttps://themes-wp.orghttp://collect-pc.ruhttp://live-code.ruhttp://hightechcomp.ru http://run-pc.ru http://pro-java.ru

CC-Center zostało Partnerem Fi3

Spółdzielnia Fabryka i3 (idee, innowacje, inwestycje) powstała w 2016 roku w naszej społeczności dyrektorów i ekspertów - w Business Dialog, a szczególnie w środowisku Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog", Klubu "Dyrektor na Swoim" i CIO BMP. Jej misją jest inteligentne kojarzenie osobowości, kompetencji i zasobów uczestników w celu powoływania lub wspierania innowacyjnych startupów oraz w celu świadczenia nowych usług, których potrzebują firmy, aby z kolei dostarczyć pożądaną wartość swoim klientom i właścicielom.

fi3Swoją misję Fabryka i3  realizuje z powodzeniem również dzięki temu, że jej członkowie szanują się i mają do siebie zaufanie. Kapitał idei, więzi i wiedzy owocuje twórczym, odpowiedzialnym i korzystnym biznesem. Poznaliśmy się dzięki dyskusjom tutaj, w Business Dialog i licznym spotkaniom w 10 miastach Polski.

Mamy trzy linie biznesowe: inwestycje w startupy, usługi dla biznesu i centrum biznesowe Marynarska w Warszawie (biura i sale na wynajem, klub, eventy, galerie).

Fi3 jest jedyną firmą w Polsce świadczącą profesjonalne usługi doradztwa, zorganizowaną w formie spółdzielni, prowadzącą działalność zgodne z ideą turkusowej organizacji. Osoby zajmujące się realizacją projektów i usług same przydzielają sobie - w uzgodnieniu z zarządem Fi3 i pozostałymi osobami - role i zadania dostosowane do indywidualnych umiejętności i kompetencji. Są to osoby - spółdzielcy - o wybitnych i udokumentowanych kompetencjach analizy modeli biznesowych, procesów i danych, budowy i wdrażania rozwiazań IT, budowy CUW (BPO i SSC), zarządzania innowacjami i ich komercjalizacją oraz rekrutacji i zarządzania rozwojem osobistym i zawodowym. Dzięki takiemu unikatowemu połączeniu rzetelnych kompetencji z głęboką wewnętrzną motywacją - Klienci Fabryki i3 są spokojni: pewni, że zadania i usługi dla nich wykonywane są najwyższej jakości i staranności.

Fabryka i3 inwestuje  - lub wspiera i rekomenduje zewnętrznym inwestorom - firmy w początkowej fazie rozwoju, których produkt lub usługa skierowana jest do klientów korporacyjnych. Wspierane przedsięwzięcie wnosi ważną wartość w życie społeczno-gospodarcze, w realizację aktualnych trendów technologicznych lub kulturowych oraz ma walor oryginalności (innowacyjności).

Działalność wspieranej firmy, w tym jej produkty, styl zarządzania, relacje z klientami i otoczeniem społecznych są zgodne z ideami ważnymi dla spółdzielców (m.in. uczciwość, zaufanie, podmiotowość i partycypacja pracowników w zarządzaniu, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, edukacja).

Sformułowanie misji i wizji przez firmę/startup jest konieczne do ubiegania się o wsparcie innwestycyjne (i inne) Fabryki i3.

Siedziba Fi3 jest w Warszawie na ul. Marynarskiej 11, gdzie są biura, sale konferencyjne i warsztatowe, galeria sztuki, galeria foto www.marynarska11.pl , a działa na terenie całej Polski. Prezesem Zarządu Fi3 jest Iwona D. Bartczak, a członkiem zarządu Bartosz Radziszewski.

Więcej informacji www.fi3.pl

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jacek Rakoczy

ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

tel: 515 114 362 | mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka