CC-Center

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Na co: na profesjonalny proces projektowy, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i na realizację niezbędnych inwestycji do jego wdrożenia.

Dla kogo: dla mikro, małych i średnich firm

Nabór wniosków: planowany w lipcu 2020 roku

Wartość projektu:

– minimalna kwota: 60 000 PLN

– maksymalna kwota na usługi doradcze: 500 000 PLN

– maksymalna kwota na inwestycje: 1 000 000 PLN

Poziom dofinansowania w zależności od regionu i wielkości firmy:

– 85% na usługi doradcze

– 55% mikro i małe, 45% średnie– kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, zachodniopomorskie oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

– 45% mikro i małe, 35% średnie – dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie;

– 40% mikro i małe, 30% średnie– na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;

– 30% mikro i małe, 20% średnie – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt, w tym np.:

  1. a) przeprowadzenie wstępnego audytu;
  2. b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego;
  3. c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu

Wykaz kosztów kwalifikowalnych w zakresie INWESTYCJI początkowej:

1) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości;

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają warunki:

– będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,

– będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

– będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

– będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Śledź nas na