Działanie 2.3.1 Bon na doradztwo

Dla kogo: firmy z sektora MSP (mikro, małe i średnie)

Kiedy: nabór ciągły do 28.02.2018

Wartość: Maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 zł.

Depositphotos 3249317 xs

Na co: doradztwo + związana z nim inwestycja 

 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Usługi doradcze realizowane przez IOB, maksymalnie 500 tyś PLN

  • dofinansowanie 70% przy korzystaniu z pomocy de minimis
  • dofinansowanie 50% bez de minimis

Inwestycja  maksymalnie 1 mln PLN (2 x wartość usługi doradczej)

 • dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy do 70% (zależne od wielkości firmy oraz lokalizacji – szczegóły poniżej)

Zakres usługi doradczej:

 • analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji (łączny limit 1, 2, 3 i 15 – 20% doradztwa);
 • uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji (łączny limit 1, 2, 3 i 15 – 20% doradztwa);
 • przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji (łączny limit 1, 2, 3 i 15 – 20% doradztwa);
 • identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 • poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii;
 • pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 • pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 • doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 • analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
 • doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
 • doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
 • monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji;
 • analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
 • doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
 • opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji (łączny limit 1, 2, 3 i 15 – 20% doradztwa);
 • doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
 • pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej (do 10 % wartości usługi doradczej)
 • łączny limit dla pkt. 1, 2 3 i 15 – 20% wartości usługi doradczej.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług wsparcia innowacji zalicza się koszty (limit 40 wartości usługi doradczej):

 1. udostępniania przestrzeni biurowej;
 2. udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku;
 3. udostępniania laboratoriów;
 4. znakowania, testowania i certyfikacji jakości;

w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

---------------------------------------------------

Depositphotos 4694539 s

 Inwestycja, maksymalnie 1 mln PLN (2 x wartość usługi doradczej)

Dofinansowanie:

 • 70% mikro i małe, 60% średnie–lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 55% mikro i małe, 45% średnie–kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;
 • 45% mikro i małe, 35% średnie – dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie;
 • 40% mikro i małe, 30% średnie– na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;
 • 35% mikro i małe, 25% średnie– na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • 30% mikro i małe, 20% średnie – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zakres inwestycji:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

W przypadku projektów dotyczących realizacji inwestycji początkowej związanej z zasadniczą zmianą procesu produkcji, łączna wartość kosztów kwalifikowalnych Inwestycji musi przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z  działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

W przypadku projektów dotyczących realizacji inwestycji początkowej związanej z dywersyfikacją produkcji istniejącego zakładu, łączna wartość kosztów kwalifikowalnych Inwestycji musi przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Wyszukiwarka