Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Lublinie

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie jest organizacją samorządu gospodarczego. Została założona w 1993 r. Zrzesza na zasadzie dobrowolności blisko 130 podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Izba nie ma uprawnień władczych i jej działalność nie narusza samodzielności członków, ani też nie ingeruje w ich sprawy wewnętrzne. Regionalna Izba Gospodarcza jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Od 1993 r. Izba była organizatorem ponad  400 szkoleń i seminariów, kilkunastu wyjazdów zagranicznych, współorganizatorem i uczestnikiem wielu targów i wystaw gospodarczych. Wielu spośród obecnych przedsiębiorców stawiało pierwsze kroki w Izbie, korzystając z porad i konsultacji.

Biuro Izby wydało firmom z regionu ponad  pięć tysięcy świadectw pochodzenia towarów. RIG była organizatorem kilkudziesięciu spotkań integracyjnych przedsiębiorców zrzeszonych w RIG jak również spotkań z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej kolejnych kadencji. Od samego początku utrzymywane są relacje z lokalnymi władzami, urzędami administracji skarbowej i celnej, w trakcie organizowanych spotkań sygnalizowane są problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy z naszego regionu.

Regionalna Izba Gospodarcza to także Regionalna Izba Turystyki (Branżowy Oddział RIG) zrzeszająca ponad dwadzieścia firm.

RIG jest organizatorem corocznych programów i konkursów promocyjnych dla firm z terenu Województwa Lubelskiego: Wojewódzkiego Lidera Biznesu i Wojewódzkiego Lidera Smaku

IZBA NAJLEPIEJ DZIAŁA W ZAKRESIE :

  • Doradztwo i/lub szkolenia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i prowadzeniem firmy: marketing i sprzedaż, (w tym ekomarketing)
  • wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu firmą,
  • prawo pracy, prawo zamówień publicznych, podatki
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • realizacja i rozliczanie projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE
  • , zarządzanie płynnością finansową
  • systemy zarządzania firmą, zarządzanie strategiczne i środowiskowe
  • polityka finansowa, strategia handlowa

Izba przesyła członkom aktualne oferty współpracy gospodarczej, które otrzymuje  z biur radców handlowych, oraz izb gospodarczych m.in. z Węgier, Chorwacji, Białorusi, Czech,  Rosji, Litwy,  Ukrainy, Finlandii. Są to zarówno oferty zakupu, sprzedaży jak i nawiązania bliższej współpracy (włączając tworzenie spółek joint-venture) oraz informacje o przetargach. Wysyłamy także informacje o targach krajowych i zagranicznych, konferencjach, misjach gospodarczych, spotkaniach i szkoleniach.

www.rig.lublin.pl

 

Wyszukiwarka