2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP - świętokrzyskie

29 marca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II: Konkurencyjna Gospodarka, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

W ramach działania wsparte zostanie:

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych,
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R, 

Beneficjenci:

 • MŚP

Początek naboru:

 • 29 marca 2016

Wysokość dofinansowania:

 • do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość projektu

 • 10 000 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

 • 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

 • Mikro przedsiębiorca  – 3 000 000 PLN, 
 • Mały – 5 000 000 PLN, 
 • Średni – 9 000 000 PLN.

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - Tereny inwestycyjne - podlaskie

Zarząd Województwa Podlaskiego, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania I.4: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania I.4.1: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

 • W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

Beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst, ich związki i stowarzyszenia.

Termin składania wniosków:

 • od 07.03.2016 do 15.04.2016

Wysokość dofinansowania:

 • 95% wydatków kwalifikowanych
Подробнее на сайте: https://sdelaietosam.ruhttps://do-construction.ruhttps://homestrong.ruhttps://svoiastroika.ru https://trueconstruction.ru https://plusconstruct.ruhttps://constructme.ruhttps://domenter.ruhttps://constructstroi.ru https://worknhouse.ru
https://smartesthouse.ru https://endconstruction.ruhttps://domconstructor.ruhttps://domobuilding.ruhttps://houseconstructor.ru

1.4.1 Dotacje bezpośrednie - podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Beneficjenci: MŚP

Termin składania wniosków: od 19.01.2016 do 31.03.2016

Wysokość dofinansowania:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo - 70% wydatków kwalifikowanych
 • średnie przedsiębiorstwo - 60% wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

 

1.4.1 Wsparcie MŚP

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Ma na celu wsparcie ekspansji eksportowej małopolskich MŚP oraz umożliwienie im refundacji wydatków związanych m.in. z udziałem w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, wyszukiwaniem partnerów handlowych oraz uzyskaniem wymaganych dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

Dla kogo?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

 • Opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
 • Opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej,
 • Udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 • Zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
 • Uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • Dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 200 000 PLN

Poziom wsparcia:

 • 85% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną

Minimalny wkład własny:

 • 15% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka