1.4.1 Dotacje bezpośrednie - podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Beneficjenci: MŚP

Termin składania wniosków: od 19.01.2016 do 31.03.2016

Wysokość dofinansowania:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo - 70% wydatków kwalifikowanych
 • średnie przedsiębiorstwo - 60% wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

 

1.4.1 Wsparcie MŚP

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Ma na celu wsparcie ekspansji eksportowej małopolskich MŚP oraz umożliwienie im refundacji wydatków związanych m.in. z udziałem w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, wyszukiwaniem partnerów handlowych oraz uzyskaniem wymaganych dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

Dla kogo?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

 • Opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
 • Opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej,
 • Udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 • Zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
 • Uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • Dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 200 000 PLN

Poziom wsparcia:

 • 85% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną

Minimalny wkład własny:

 • 15% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Подробнее на сайте: https://sdelaietosam.ruhttps://do-construction.ruhttps://homestrong.ruhttps://svoiastroika.ru https://trueconstruction.ru https://plusconstruct.ruhttps://constructme.ruhttps://domenter.ruhttps://constructstroi.ru https://worknhouse.ru
https://smartesthouse.ru https://endconstruction.ruhttps://domconstructor.ruhttps://domobuilding.ruhttps://houseconstructor.ru

GO_GLOBAL.PL

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe. Działania podlegające dofinansowaniu to wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe oraz weryfikacja opracowanej strategii.

 

Chętnych do skorzystania z dfinansowania zapraszamy do kontaktu.

 

GO_GLOBAL.PL

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w naborze 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Dofinansowanie obejmuje:

 • usługi o charakterze:
  • mentorycznym,
  • doradczym,
  • akceleracyjnym,
  • finansowym,
  • coachingowym,
 • szkolenia w zakresie:
  • transferu wiedzy,
  • nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych,
 • udostępnianie przestrzeni:
  • bazy danych,
  • badania rynku,
  • znakowanie, testowanie i certyfikację jakości (np. ISO 26000).

 

Maksymalna kwota wsparcia: 294 000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 70%

Minimalna kwota wsparcia: 35 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 294 000 zł

 

Szczegółowe informacje znajdziecie na grafice poniżej oraz w naszym listopadowym artykule.

 

Opis działania 2.3.1 IOB (Instytucje otoczenia Biznesu) dla MŚP

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka