1.2 Internacjonalizacja MŚP - Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

OŚ PRIORYTETOWA 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

DZIAŁANIE 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

Cel działania:

 • Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie będzie obejmowało:

Kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, w tym:

 • diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,
 • analiza rynku docelowego,
 • przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.
 • udziału w zagranicznych targach, wystawach i misjach handlowych
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Beneficjenci: MŚP, prowadzący działalność na ternie województw: 

 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • warmińsko-mazurskiego.

Termin otwarcia naboru: kwiecień 2016

Wysokość dofinansowania: do 80% kosztów kwalifikowalnych:

 • Etap I – do 50 tys. zł,
 • Etap II – do 500 tys. zł.

7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne - łódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem działania jest zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, w tym informacji sektora publicznego, przez mieszkańców województwa łódzkiego.

W ramach Konkursu wparte zostaną następujące typy projektów:

 • Rozwój e-administracji
 • Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego
 • Rozwój e-zdrowia

Rozpoczęcie naboru: 21 marca 2016

Zakończenie naboru: 30 marca 2016

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
 • związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
 • instytucje kultury,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • archiwa państwowe,
 • podmioty lecznicze,
 • organizacje pozarządowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta: 15%

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

Подробнее на сайте: https://exactnews.ru https://calmnews.ruhttps://newsnight.ruhttps://targetnews.ru
https://newsquick.ruhttps://newsrecent.ru https://newsaim.ruhttps://bordernews.ruhttps://newsmoment.ruhttps://sidenews.ruhttps://news720.ru
https://rawnews.ruhttps://newsinit.ru
https://newsabc.ru
https://branchnews.ru

1.5.1 Rozwój sektora MŚP - lubuskie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1. Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne.

Termin składania wniosków: 2016-03-31 - 2016-05-04

 

Beneficjenci:

 • firmy z sektora MŚP,
 • zrzeszenia/partnerstwa MŚP

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

 • Typ I Wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R do działalności gospodarczej wnioskodawcy lub partnera, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.
 • Typ II Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Koszty kwalifikowane:

 • roboty i materiały budowlane związane z rozbudową przedsiębiorstw lub utworzeniem nowego (np. budowa i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego przez istniejącego przedsiębiorcę);
 • realizacja zmian procesu produkcji lub świadczenia usług;
 • zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. projekty budowlane, ekspertyzy, przetargi, szkolenia, prawa patentowe, licencje, know-how);
 • wydatki na działania informacyjno – promocyjne, bezpośrednio związane z realizacją projektu;
 • modernizacja i wprowadzanie ulepszeń, mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • wprowadzenie nowych technologii cyfrowych, w zakresie świadczenia nowych e-usług, w tym sprzedaż internetowa (np. zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT).

Wysokość dofinansowania:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo - 55% wydatków kwalifikowanych
 • średnie przedsiębiorstwo - 45% wydatków kwalifikowanych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 10 000 000,00 zł

2.1 Modele biznesowe MŚP - łódzkie

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: 2.2.1 Modele Biznesowe MŚP.

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

 • Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. 
 • Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym (działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa).

Beneficjenci:

 • MŚP

Początek naboru:

 • 31.03.2016

Wysokość dofinansowania:

 • 50% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 25 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 100 000,00 zł

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka