Poddziałanie 1.1.2

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – wnioski o wparcie projektów w zakresie poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” będzie można składać już od 7 maja.

W konkursie mogą brać udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Dofinansowaniem objęte zostaną wyłącznie projekty związane z pracami rozwojowymi, w tym z wytworzeniem instalacji demonstracyjnej.

Środki przeznaczone na dofinansowanie;

 • 500 000 000 zł w tym:
  • 400 000 000 zł dla przedsiębiorstw sektora MSP, z czego:
   • 38 000 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
   • 362 000 000 zł dla pozostałych województw
 • 100 000 000 zł dla dużych przedsiębiorstw, z czego:
  • 9 500 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
  • 90 500 000 zł dla pozostałych województw

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 5 mln euro w przypadku sektora MSP
 • 20 mln euro w przypadku dużych przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu nie może przekroczyć 15 mln euro.

Dofinansowanie obejmie:

 • 45% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw (lub 60% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
 • 35% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw (lub 50% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
 • 25% wydatków kwalifikowanych dla innych przedsiębiorstw (lub 40% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu).

Do kosztów kwalifikowanych w ramach działania zalicza się:

 • Koszt wynagrodzenia
 • Koszt podwykonawstwa (podwykonawstwo nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu)
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej
 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty budynków i gruntów
 • Pozostałe koszty operacyjne, jak np. surowce, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, audytu itp.

Projekty wspierane w ramach POIR muszą wpisywać się w jedną z Krajowych Specjalizacji Inteligentnych.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat tego dofinansowania, skontaktuj się z naszym konsultantem.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kacper Żuczkowski

tel: 882 097 765 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - lubelskie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
 • Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieoferowanych;
 • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie in-nowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

Beneficjenci: MŚP

Początek naboru: 30.06.2016

Koniec naboru: 08.09.2016

Wysokość dofinansowania: 60%-70% (wartość projektu: 50 000 PLN - 13 000 000 PLN).

 

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

Подробнее на сайте: https://whitemedicine.ruhttps://chinese-medicine.ruhttps://keepmedicine.ru https://medicinego.ruhttps://focmedicine.ruGo to top of pagehttps://safemedicine.ru
https://enjoymedicine.ru https://natural-cure.ruhttps://indianmedicine.ru
https://bravemedicine.ruhttps://dearmedicine.ruhttps://rankmedicine.ruhttps://yetimedicine.ru https://medicineway.ru https://washealth.ru

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach - świętokrzyskie

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

 • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie,
 • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
 • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Beneficjenci: MŚP

Początek naboru: 16 czerwca 2016

Koniec naboru: 09 września 2016

Finanse:

Wysokość dofinansowania:

 • mikro, małe przedsiębiorstwa – do 80%
 • średnie przedsiębiorstwa do 70%
 • minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł
 • maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

3.3.3 POIR - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

goToBrand

 

Już 24 czerwca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
W ramach Go to Brand wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy uczestniczący w programach promocji lub branżowych programach promocji. Celem poddziałania jest promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Istotny jest wysoki potencjał konkurencyjny i innowacyjny.

Dla kogo?

 • Przedsiębiorcy posiadający status MŚP, prowadzący działalność na terytorium RP

Maksymalna wartość projektu: 1 milion zł

Wysokość wsparcia:

 • od 60% do 85%

Na co?

 • Koszty wynajmu, budowy obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach lub wystawie
 • Koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie
 • Koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wpierającym rozwój na rynkach zagranicznych
 • Koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych
 • Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej z udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego
 • Koszty reklamy w mediach targowych
 • Koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach
 • Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej
 • Koszty informacyjno-promocyjne projektu
 • Koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP

Uwaga – premiowane będą wnioski przedsiębiorców:

posiadających doświadczenie w działalności eksportowej w okresie 2 ostatnich lat,
prowadzących działalność badawczo-rozwojową lub wdrażający wyniki prac B+R w ciągu 3 ostatnich lat
posiadających produkt cechujący się wysokim stopniem nasycenia wiedzą (zgodnie z klasyfikacją EUROSTAT – na podstawie rodzajów działalności).

 

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka