1.1.1 Szybka Ścieżka dla dużych firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Depositphotos 10914816 xs

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. (do godz. 16:00).

 • Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
  Do konkursu mogą przystąpić podmioty nie spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r.
  W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 1 Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 1 marca 2017 r. eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
 • Budżet i poziom dofinansowania
  1. indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 80 000 000 PLN;
  2. indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 320 000 000 PLN.
 • Wysokość wsparcia
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 12 mln PLN.
  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
  1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
  2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • Zasady wyboru projektów
  Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.
 • Termin poinformowania o wynikach konkursu
  Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 90 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie okres ten może ulec wydłużeniu.
 • Dokumenty do pobrania
  Regulamin Przeprowadzania Konkursu - link 
  Pełna dokumentacja do Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 - link

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kacper Żuczkowski

tel: 882 097 765 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CC-Center zostało Partnerem Fi3

Spółdzielnia Fabryka i3 (idee, innowacje, inwestycje) powstała w 2016 roku w naszej społeczności dyrektorów i ekspertów - w Business Dialog, a szczególnie w środowisku Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog", Klubu "Dyrektor na Swoim" i CIO BMP. Jej misją jest inteligentne kojarzenie osobowości, kompetencji i zasobów uczestników w celu powoływania lub wspierania innowacyjnych startupów oraz w celu świadczenia nowych usług, których potrzebują firmy, aby z kolei dostarczyć pożądaną wartość swoim klientom i właścicielom.

fi3Swoją misję Fabryka i3  realizuje z powodzeniem również dzięki temu, że jej członkowie szanują się i mają do siebie zaufanie. Kapitał idei, więzi i wiedzy owocuje twórczym, odpowiedzialnym i korzystnym biznesem. Poznaliśmy się dzięki dyskusjom tutaj, w Business Dialog i licznym spotkaniom w 10 miastach Polski.

Mamy trzy linie biznesowe: inwestycje w startupy, usługi dla biznesu i centrum biznesowe Marynarska w Warszawie (biura i sale na wynajem, klub, eventy, galerie).

Fi3 jest jedyną firmą w Polsce świadczącą profesjonalne usługi doradztwa, zorganizowaną w formie spółdzielni, prowadzącą działalność zgodne z ideą turkusowej organizacji. Osoby zajmujące się realizacją projektów i usług same przydzielają sobie - w uzgodnieniu z zarządem Fi3 i pozostałymi osobami - role i zadania dostosowane do indywidualnych umiejętności i kompetencji. Są to osoby - spółdzielcy - o wybitnych i udokumentowanych kompetencjach analizy modeli biznesowych, procesów i danych, budowy i wdrażania rozwiazań IT, budowy CUW (BPO i SSC), zarządzania innowacjami i ich komercjalizacją oraz rekrutacji i zarządzania rozwojem osobistym i zawodowym. Dzięki takiemu unikatowemu połączeniu rzetelnych kompetencji z głęboką wewnętrzną motywacją - Klienci Fabryki i3 są spokojni: pewni, że zadania i usługi dla nich wykonywane są najwyższej jakości i staranności.

Fabryka i3 inwestuje  - lub wspiera i rekomenduje zewnętrznym inwestorom - firmy w początkowej fazie rozwoju, których produkt lub usługa skierowana jest do klientów korporacyjnych. Wspierane przedsięwzięcie wnosi ważną wartość w życie społeczno-gospodarcze, w realizację aktualnych trendów technologicznych lub kulturowych oraz ma walor oryginalności (innowacyjności).

Działalność wspieranej firmy, w tym jej produkty, styl zarządzania, relacje z klientami i otoczeniem społecznych są zgodne z ideami ważnymi dla spółdzielców (m.in. uczciwość, zaufanie, podmiotowość i partycypacja pracowników w zarządzaniu, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, edukacja).

Sformułowanie misji i wizji przez firmę/startup jest konieczne do ubiegania się o wsparcie innwestycyjne (i inne) Fabryki i3.

Siedziba Fi3 jest w Warszawie na ul. Marynarskiej 11, gdzie są biura, sale konferencyjne i warsztatowe, galeria sztuki, galeria foto www.marynarska11.pl , a działa na terenie całej Polski. Prezesem Zarządu Fi3 jest Iwona D. Bartczak, a członkiem zarządu Bartosz Radziszewski.

Więcej informacji www.fi3.pl

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jacek Rakoczy

ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

tel: 515 114 362 | mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Подробнее на сайте: http://carautoremont.ruhttps://avtoremonto.ruhttp://wow-helper.ru https://wellbuilding.ru
https://healthenter.ruhttp://make-credit.ruGo to top of pagehttp://buy-vehicle.ru
http://free-minigames.comhttps://rukamisdelai.ruGo to top of pagehttp://nunax.ruhttps://cleanmedicine.ruhttp://saurfang.ruhttps://originhealth.ru http://live-cms.ru
http://getkredit.ru

Poddziałanie 1.1.1.

Ogłoszono pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie dla sektora MSP w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs 1.1.1 dotyczy działania „Projekty B+R przedsiębiorstw” i poddziałania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, a wnioski będzie można składać już od 01 września 2017 roku.

Głównym celem konkursu jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie rezultatów prac badawczo – rozwojowych. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia rozpocznie się 4 maja i potrwa do końca roku.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 1 600 000 000 zł, w tym:
  • województwo mazowieckie: 140 000 000 zł
  • pozostałe województwa: 1 460 000 000 zł

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Działania objęte dofinansowaniem:

 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 20 000 000 dla projektów obejmujących głównie badania przemysłowe
 • 15 000 000 dla projektów obejmujących głównie prace rozwojowe

Wartość kosztów kwalifikowanych:

 • minimum 2 000 000 zł
 • maximum 50 000 000 zł

Intensywność wsparcia:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw:
  • 70% kosztów w przypadku badań przemysłowych
  • 45% kosztów w przypadku prac rozwojowych
 • dla średnich przedsiębiorstw:
  • 60% kosztów w przypadku badań przemysłowych
  • 35% kosztów w przypadku prac rozwojowych

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenie
 • podwykonawstwo (jednostki naukowe)
 • pozostałe, w tym:
  • koszty aparatury naukowo badawczej
  • koszty wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty budynków i gruntów
  • pozostałe koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego)
  • koszty pośrednie (wynajmu i utrzymania budynków, mediów itp., koszty opłaty skarbowe, koszty usług bankowych, księgowych itp., koszty delegacji)

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu należy wdrożyć:

 • we własnej działalności (produkcja lub świadczenie usług)
 • poprzez udzielenie licencji innemu przedsiębiorcy
 • poprzez sprzedaż praw do wyników badań

Projekty wspierane w ramach POIR muszą wpisywać się w jedną z Krajowych Specjalizacji Inteligentnych.

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie w ramach tego działania? Nie czekaj i skontaktuj się z naszym konsultantem.

 

Umowa o zachowaniu poufności

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kacper Żuczkowski

tel: 882 097 765 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poddziałanie 1.1.2

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – wnioski o wparcie projektów w zakresie poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” będzie można składać już od 7 maja.

W konkursie mogą brać udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Dofinansowaniem objęte zostaną wyłącznie projekty związane z pracami rozwojowymi, w tym z wytworzeniem instalacji demonstracyjnej.

Środki przeznaczone na dofinansowanie;

 • 500 000 000 zł w tym:
  • 400 000 000 zł dla przedsiębiorstw sektora MSP, z czego:
   • 38 000 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
   • 362 000 000 zł dla pozostałych województw
 • 100 000 000 zł dla dużych przedsiębiorstw, z czego:
  • 9 500 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
  • 90 500 000 zł dla pozostałych województw

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 5 mln euro w przypadku sektora MSP
 • 20 mln euro w przypadku dużych przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu nie może przekroczyć 15 mln euro.

Dofinansowanie obejmie:

 • 45% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw (lub 60% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
 • 35% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw (lub 50% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
 • 25% wydatków kwalifikowanych dla innych przedsiębiorstw (lub 40% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu).

Do kosztów kwalifikowanych w ramach działania zalicza się:

 • Koszt wynagrodzenia
 • Koszt podwykonawstwa (podwykonawstwo nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu)
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej
 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty budynków i gruntów
 • Pozostałe koszty operacyjne, jak np. surowce, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, audytu itp.

Projekty wspierane w ramach POIR muszą wpisywać się w jedną z Krajowych Specjalizacji Inteligentnych.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat tego dofinansowania, skontaktuj się z naszym konsultantem.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kacper Żuczkowski

tel: 882 097 765 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka