Poddziałanie 1.1.1.

Ogłoszono pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie dla sektora MSP w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs 1.1.1 dotyczy działania „Projekty B+R przedsiębiorstw” i poddziałania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, a wnioski będzie można składać już od 01 września 2017 roku.

Głównym celem konkursu jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie rezultatów prac badawczo – rozwojowych. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia rozpocznie się 4 maja i potrwa do końca roku.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 1 600 000 000 zł, w tym:
  • województwo mazowieckie: 140 000 000 zł
  • pozostałe województwa: 1 460 000 000 zł

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Działania objęte dofinansowaniem:

 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 20 000 000 dla projektów obejmujących głównie badania przemysłowe
 • 15 000 000 dla projektów obejmujących głównie prace rozwojowe

Wartość kosztów kwalifikowanych:

 • minimum 2 000 000 zł
 • maximum 50 000 000 zł

Intensywność wsparcia:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw:
  • 70% kosztów w przypadku badań przemysłowych
  • 45% kosztów w przypadku prac rozwojowych
 • dla średnich przedsiębiorstw:
  • 60% kosztów w przypadku badań przemysłowych
  • 35% kosztów w przypadku prac rozwojowych

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenie
 • podwykonawstwo (jednostki naukowe)
 • pozostałe, w tym:
  • koszty aparatury naukowo badawczej
  • koszty wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty budynków i gruntów
  • pozostałe koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego)
  • koszty pośrednie (wynajmu i utrzymania budynków, mediów itp., koszty opłaty skarbowe, koszty usług bankowych, księgowych itp., koszty delegacji)

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu należy wdrożyć:

 • we własnej działalności (produkcja lub świadczenie usług)
 • poprzez udzielenie licencji innemu przedsiębiorcy
 • poprzez sprzedaż praw do wyników badań

Projekty wspierane w ramach POIR muszą wpisywać się w jedną z Krajowych Specjalizacji Inteligentnych.

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie w ramach tego działania? Nie czekaj i skontaktuj się z naszym konsultantem.

 

Umowa o zachowaniu poufności

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kacper Żuczkowski

tel: 882 097 765 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poddziałanie 1.1.2

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – wnioski o wparcie projektów w zakresie poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” będzie można składać już od 7 maja.

W konkursie mogą brać udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Dofinansowaniem objęte zostaną wyłącznie projekty związane z pracami rozwojowymi, w tym z wytworzeniem instalacji demonstracyjnej.

Środki przeznaczone na dofinansowanie;

 • 500 000 000 zł w tym:
  • 400 000 000 zł dla przedsiębiorstw sektora MSP, z czego:
   • 38 000 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
   • 362 000 000 zł dla pozostałych województw
 • 100 000 000 zł dla dużych przedsiębiorstw, z czego:
  • 9 500 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
  • 90 500 000 zł dla pozostałych województw

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 5 mln euro w przypadku sektora MSP
 • 20 mln euro w przypadku dużych przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu nie może przekroczyć 15 mln euro.

Dofinansowanie obejmie:

 • 45% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw (lub 60% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
 • 35% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw (lub 50% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
 • 25% wydatków kwalifikowanych dla innych przedsiębiorstw (lub 40% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu).

Do kosztów kwalifikowanych w ramach działania zalicza się:

 • Koszt wynagrodzenia
 • Koszt podwykonawstwa (podwykonawstwo nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu)
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej
 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty budynków i gruntów
 • Pozostałe koszty operacyjne, jak np. surowce, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, audytu itp.

Projekty wspierane w ramach POIR muszą wpisywać się w jedną z Krajowych Specjalizacji Inteligentnych.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat tego dofinansowania, skontaktuj się z naszym konsultantem.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kacper Żuczkowski

tel: 882 097 765 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Подробнее на сайте: http://carautoremont.ruhttps://avtoremonto.ruhttp://wow-helper.ru https://wellbuilding.ru
https://healthenter.ruhttp://make-credit.ruGo to top of pagehttp://buy-vehicle.ru
http://free-minigames.comhttps://rukamisdelai.ruGo to top of pagehttp://nunax.ruhttps://cleanmedicine.ruhttp://saurfang.ruhttps://originhealth.ru http://live-cms.ru
http://getkredit.ru

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - lubelskie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
 • Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieoferowanych;
 • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie in-nowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

Beneficjenci: MŚP

Początek naboru: 30.06.2016

Koniec naboru: 08.09.2016

Wysokość dofinansowania: 60%-70% (wartość projektu: 50 000 PLN - 13 000 000 PLN).

 

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach - świętokrzyskie

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

 • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie,
 • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
 • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Beneficjenci: MŚP

Początek naboru: 16 czerwca 2016

Koniec naboru: 09 września 2016

Finanse:

Wysokość dofinansowania:

 • mikro, małe przedsiębiorstwa – do 80%
 • średnie przedsiębiorstwa do 70%
 • minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł
 • maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka