Działanie 1.1 Badania i Innowacje

Od 14.08.2017 do 11.09.2017 w województwie Lubuskim trwać będzie konkurs: Działanie 1.1 Badania i Innowacje, którego celem jest dofinansowanie projektów o charakterze badawczo-rozwojowy.Depositphotos 11327077 m

Dla kogo:

 • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
 • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%,
 • duże przedsiębiorstwa 35%,
 • część wydatków może zostać sfinansowana z pomocy de minimis, w tym przypadku poziom dofinansowanai wynosi do 85% niezależnie od statusu przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 10 mln PLN.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

 • I typ projektu „Projekty B+R przedsiębiorstw”
 • II typ projektu „Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R”

Co oznacza inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

POIR 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” z terminem zakończenia naborów wniosków do 08.05.2019 w ramach których można ubiegać się do dofinansowanie inwestycji wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Depositphotos 11327077 m

Dla kogo?

 • MŚP

Poziom dofinansowania (o wysokości dofinansowania decyduje MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU):

Miejscem realizacji projektu będzie miejsce w którym projekt będzie wdrażany (prowadzone będą prace inwestycyjne). I to właśnie miejsce realizacji projektu decyduje o przypisaniu poziomu dofinansowania. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania lub umieszczania zakupowanych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że głównym miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji projektu część.

 • 70% mikro i małe, 60% średnie – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 55% mikro i małe, 45% średnie – kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;
 • 45% mikro i małe, 35% średnie – dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie;
 • 40% mikro i małe, 30% średnie – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;
 • 35% mikro i małe, 25% średnie – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • 30% mikro i małe, 20% średnie – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

 

Koszty kwalifikowane:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 1 000 000 zł.
 • Maksymalna wartość projektu ( koszt kwalifikowane ) - 50 000 000 EURO.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:Depositphotos 21186915 xs

  1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1,
  3. nabycia robót i materiałów budowlanych,
  4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
   1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
   2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
   4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
  5. rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
  6. rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

   

  Ponadto dofinansowanie może obejmować:

  1. usługi doradcze
  2. koszty prac B+R

   

  Działanie 1.2 A RPO DOLNY ŚLĄSK

  Działanie 1.2 A RPO DOLNY ŚLĄSK – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

  Kiedy: do 28.08.2017

  Adresaci konkursu:

  • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off)
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
  • konsorcja przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu, w tym z organizacjami pozarządowymi.

  Wspierane projekty:

  Przeprowadzenie/zrealizowanie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i/lub procesowych,

  Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

  UWAGA! Wspierane przedsięwzięcia muszą dotyczy tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, do których należą:

  - branża chemiczna i farmaceutyczna;

  - mobilność przestrzenna

  - żywność wysokiej jakości

  - surowce naturalne i wtórne

  - produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

  - technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

  W ramach wsparcia możliwe będzie sfinansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

  Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

  • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
  • opracowaniu linii pilotażowych, opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
  • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

  W wyniku ww. typów projektów musi zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

  Przykładowe wydatki kwalifikowalne: odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, badania zlecane podmiotom zewnętrznym,  materiały, sprzęt laboratoryjny,  wynajem powierzchni laboratoryjnych, elementy do budowy prototypów, koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego,  wynagrodzenia pracowników naukowo- badawczych zaangażowanych w realizację projektu,   wynagrodzenie dla osób realizujących działania związane z zarządzaniem projektem, grunty i nieruchomości zabudowane

  Preferowane będą projekty:

  • realizowane we współpracy z jednostki naukowymi,
  • realizowane w partnerstwie,
  • realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w realizowaniu innych projektów B+R,
  • realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające kadrę naukowo-badawczą.

  Pułap dofinansowania:

  • dla mikro i małych firm – do 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe,
  • dla średnich firm do -  75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe,
  • dla dużych firm – do 65% na badania przemysłowe i 45% na prace rozwojowe

  Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN.

  Maksymalna wartość projektu: 5 mln PLN

   

  KONTAKT:

  Iwona Wielgo-Rakoczy

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel.: 500 150 757

  3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

  Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Kiedy: wrzesień 2017

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 200 000,00 zł,

  Maksymalny % dofinansowania wynosi 50%.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.

   

  Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

  1. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.
  2. doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  3. doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
  4. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,
  5. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  6. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)

  INFORMACJE KONTAKTOWE

  Katarzyna Kieres

  tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Pozostałe artykuły

  Wyszukiwarka